Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

platné a účinné od 1.9.2021

 

(dále jen „Obchodní podmínky“)

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Provozovatelem internetového obchodu Opaskujse.cz (dále jen „Internetový obchod“), dostupném na internetové adrese www.opaskujse.cz (dále jen „Webové stránky“), je společnost Jan Svrček IČO: 63301482, Galandova 1237, Praha 6 (dále jen „Prodávající“).

Prodávající nabízí prostřednictvím Internetového obchodu zboží určené k prodeji zásilkovým způsobem (dále jen „Zboží“).

Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemný vztah mezi Prodávajícím a zákazníkem Internetového obchodu (dále jen „Kupující“), který s Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu uzavírá kupní smlouvu o prodeji Zboží (dále jen „Kupní smlouva“), jíž jsou tyto Obchodní podmínky nedílnou součástí. Jednotlivé prodejní či marketingové akce, bonusové programy a/nebo věrnostní programy Prodávajícího se řídí samostatnými obchodními podmínkami zveřejněnými na Webových stránkách.

Odesláním Objednávkového formuláře, jak je definován níže, postupem podle článku „Kupující objednává Zboží prostřednictvím objednávkového formuláře na Webových stránkách (dále jen „Objednávkový formulář“), ve kterém je Kupující povinen pravdivě uvést alespoň: jméno a příjmení;

datum narození; adresu bydliště; fakturační adresu; telefonní číslo a e-mail. Odesláním Objednávkového formuláře kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ Kupující potvrzuje pravdivost a úplnost vyplněných údajů. Kupující prohlašuje, že se před uzavřením Kupní smlouvy seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi výslovně souhlasí ve znění, které je platné a účinné v okamžiku odeslání Objednávkového formuláře.

Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky jednostranně měnit s tím, že veškeré vztahy Prodávajícího a Kupujícího se řídí vždy Obchodními podmínkami ve znění účinném ke dni uzavření Kupní smlouvy.

Prodávající splňuje veškeré předpoklady k prodeji Zboží vyžadované relevantními právními předpisy.

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Internetový obchod představuje seznam Zboží nabízeného Prodávajícím, který obsahuje alespoň:

název Zboží; popis Zboží; konečnou cenu Zboží včetně DPH. Součástí ceny nejsou náklady na dopravu Zboží Kupujícímu. Výše nákladů na dopravu Zboží je na Webových stránkách uvedena samostatně a bude k celkové ceně objednávaného Zboží připočtena před odesláním Objednávkového formuláře;

Kupující objednává Zboží prostřednictvím objednávkového formuláře na Webových stránkách (dále jen „Objednávkový formulář“), ve kterém je Kupující povinen pravdivě uvést alespoň: jméno a příjmení; datum narození; adresu bydliště; fakturační adresu; telefonní číslo a e-mail. Odesláním Objednávkového formuláře kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ Kupující potvrzuje pravdivost a úplnost vyplněných údajů.

Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena okamžikem odeslání řádně vyplněného Objednávkového formuláře, jehož přijetí se Prodávající zavazuje potvrdit elektronickou poštou na e-mail Kupujícího uvedený v Objednávkovém formuláři.

Prodávající je vždy oprávněn u Kupujícího prostřednictvím telefonu nebo e-mailu verifikovat správnost a úplnost údajů uvedených v Objednávkovém formuláři. Nepotvrdí-li Kupující na žádost Prodávajícího správnost a úplnost uvedených údajů, k objednávce Kupujícího dle Objednávkového formuláře se přihlíží, jako by nebyla odeslána.

Kupní smlouva je uzavírána prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku. Náklady Kupujícího vzniklé použitím komunikačních prostředků na dálku (internetové připojení, telefon), hradí Kupující.

Kupující si je vědom, že nabídka prodeje Zboží je ze strany Prodávajícího nezávazná a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu a je oprávněn objednávku Kupujícího odmítnout mimo jiné pro podezření ze zneužití objednaného Zboží.

Objedná-li si Kupující Zboží, které již Prodávající nenabízí, nebo Zboží, které Prodávající nebude schopen doručit v předem ujednané lhůtě, zavazuje se Prodávající kontaktovat Kupujícího telefonicky a/nebo e-mailem za účelem dohody o dalším postupu. Nedojde-li k dohodě, k původní objednávce Kupujícího se nepřihlíží.

KUPNÍ CENA A ZPŮSOB ÚHRADY

Cenu za objednané Zboží včetně případných nákladů na dopravu a dalších sjednaných poplatků Kupující uhradí jedním z následujících způsobů: hotově při osobním odběru ve výdejním místě Prodávajícího; dobírkou; bezhotovostně platební kartou; bankovním převodem.

K úhradě Zboží bude Kupujícímu Prodávajícím vystavena faktura sloužící zároveň jako daňový doklad. Faktura bude Kupujícímu doručena nejpozději spolu se Zbožím.

Převzetí Zboží Kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, není-li ujednáno jinak. Prodávající si tímto v souladu s ustanovením § 2132 Občanského zákoníku vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží. Kupující se stane vlastníkem Zboží teprve až po úplném zaplacení kupní ceny.

Veškeré ceny v Internetovém obchodě jsou smluvními cenami. V Internetovém obchodě jsou vždy uvedeny aktuální a platné ceny v českých korunách. Uvedené ceny u jednotlivého Zboží jsou konečné, tj. včetně DPH a popřípadě dalších daní a poplatků. Toto se netýká poplatků za dopravu, dobírku a nákladů na komunikaci prostředky komunikace na dálku.

Akční ceny jsou platné vždy do vyprodání zásob Zboží, které je v akci, nebo po určitou dobu, která je v Internetovém obchodě uvedena.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná Zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Prodávajícího, v takovém případě Prodávající o této skutečnosti Kupujícího informuje na e-mail, který Kupující uvedl v Objednávkovém formuláři.

Pokud v rámci objednávky v Internetovém obchodě došlo ke zneužití osobních údajů, platební karty apod., vyhrazuje si Prodávající právo prohlásit Kupní smlouvu za neuzavřenou.

DOPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Kupující v Objednávkovém formuláři zvolí jeden z Prodávajícím aktuálně nabízených způsobů dopravy Zboží, jejichž přehled je uveden na Webových stránkách. Tím není vyloučena možnost ujednat podmínky dopravy Zboží odlišně od Obchodních podmínek a/nebo Kupní smlouvy.

V případě volby osobního odběru Zboží je Kupující povinen vyčkat doručení potvrzující zprávy o možnosti převzetí Zboží od Prodávajícího s tím, že Zboží je možné převzít ve výdejním místě Prodávajícího, které si Kupující zvolí v Objednávkovém formuláři. Seznam aktuálních výdejních míst je uveden na Webových stránkách.

Kupující je povinen převzít Zboží na jím určené adrese v Objednávkovém formuláři. V případě, že bude nutné Zboží z důvodů na straně Kupujícího doručovat opakovaně nebo a/nebo jiným způsobem, než jak bylo sjednáno, je Kupující povinen uhradit veškeré náklady Prodávajícího s tím spojené.

Kupující je povinen při doručení zkontrolovat Zboží, zejména typ, množství a neporušenost obalů Zboží. V případě nekompletní a/nebo poškozené zásilky je Kupující oprávněn odmítnout Zboží převzít.

Pokud byla zásilka doručena přepravní službou a vykazuje znaky poškození, kupující sepíše s přepravní službou zápis o škodě. Poškození zásilky při přepravě nahlásí kupující prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné rozsah poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Pokud kupující zjistí jiné než zjevné poškození zásilky, které je pravděpodobně způsobeno přepravcem, kupující si bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla kupujícímu zásilka doručena, vyžádá u přepravce sepsání zápisu o škodě, převzetí zásilky u kupujícího a její doručení zpět prodávajícímu. Kupující nesmí se zásilkou nijak manipulovat a musí zajistit, aby byl zachován obal zásilky, ve kterém mu byla zásilka doručena. Doporučujeme také zaslat fotodokumentaci poškozeného zboží a obalu.

Výše uvedené podmínky dodání Zboží platí pouze pro Českou republiku. Případné dodání Zboží mimo území České republiky, umožňuje-li platná legislativa dodání konkrétního Zboží mimo Českou republiku, je třeba řešit individuálně mezi Kupujícím a Prodávajícím, a to vždy na základě samostatné ad hoc dohody.

Pokud je objednané zboží skladem, bude zboží kupujícímu expedováno obvykle do tří pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy a úplném zaplacení kupní ceny a dopravného nebo do pěti pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy v případě zaslání zboží na dobírku.

U zboží, které není skladem, je obvyklý termín dodání zboží 30 dnů. V případě, že objednané zboží není skladem, bude kupující informován o předpokládané dodací lhůtě. Pokud s dodací lhůtou nesouhlasí, bude objednávka zrušena.

Prodávající nenese odpovědnost za jakékoliv opožděné dodání zboží, pokud takové selhání nebo zpoždění vyplývá z přerušení výrobního procesu zboží či výpadku informačního systému anebo, pokud je takové selhání nebo zpoždění zapříčiněno Vyšší mocí, jak je definována níže, nebo zákonem. Za případy Vyšší moci se považují zejména: stávka, epidemie, požár, povodeň, přírodní katastrofa, mobilizace, válka, povstání, zabavení zboží, embargo, zákaz transferu deviz, teroristický útok, hospodářská krize, vládní nařízení nebo omezení Evropské unie, úplné nebo částečné zničení závodu či výrobní linky provozovatele nebo jeho dodavatelů, dodávky dodavatelů, změna celních předpisů, dovozních a vývozních kvót, zákaz exportu či importu nebo jakékoli další příčiny, které nastaly nezávisle na vůli provozovatele a brání mu ve splnění jeho povinností.

 

ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí věci kupujícím. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době.

Záruční doba činí pro kupujícího – spotřebitele (fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3 občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.) 24 měsíců a pro kupujícího – jiný subjekt (osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti) 6 měsíců.

Prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či úpravou Zboží prováděnými kupujícím.

Vadou zboží není:

  • obvyklý barevný rozdíl nebo rozdíl ve struktuře
  • barevnost kůží či spon se v reálu může drobně lišit od barev na monitoru počítače/displeji telefonu/tabletu
  • drobné praskliny kůže způsobené hybem kůže při zpracování pásku
  • označení či drobné rýhy na vnitřní straně opasku, který vznikly při výrobě či jako označení u dodavatele kůží

Prodávající si vyhrazuje právo na drobné změny provedení a rozměrů prodávaného zboží.

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady, zejména, že:

má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá;

Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li Zboží vlastnosti uvedené v článku „odpovědnost za vady“ těchto Obchodních podmínek, může Kupující požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit její součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zakoupeného Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí Zboží.

Je-li na Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít, použijí se ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, o záruce za jakost.

Kupující je povinen veškeré zjištěné vady Zboží bezodkladně oznámit Prodávajícímu, a to telefonicky na 606 358 854, e-mailem na opaskujse@gmail.com, dopisem na adresu e-shop opaskujse.cz, opaskujse, Klínec 302, 252 10  Praha - západ. Reklamované Zboží Kupující zašle prostřednictvím České pošty jako běžný balík spolu s dokladem o koupi a reklamačním listem (ke stažení zde), na adresu provozovny Prodávajícího. Balíky doručené na dobírku není Prodávající povinen převzít. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace Zboží uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění.

V případě Kupujícího, který je podnikatelem a který tuto skutečnost uvede při objednávání Zboží (např. tím, že v Objednávkovém formuláři uvede své IČO a/nebo DIČ), se nepoužijí ustanovení těchto Obchodních podmínek týkajících se odpovědnosti za vady a záruky za jakost, přičemž odpovědnost Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího (v takovém případě není Kupujícím poskytována), se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího v okamžiku jeho převzetí. Nebezpečí škody dále přechází na Kupujícího v případě, kdy Kupující odmítne Zboží převzít, ačkoliv mu Prodávající umožní se Zbožím nakládat.

 

 

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn od smlouvy i bez uvedení důvodu odstoupit ve lhůtě do 14 (čtrnácti) dnů od:

  • dne převzetí Zboží, jde-li o Kupní smlouvu;
  • dne převzetí poslední dodávky Zboží, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí;
  • dne převzetí první dodávky Zboží, jde-li o smlouvu jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka Zboží.

Lhůta k odstoupení od smlouvy dle článku „POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY“ těchto Obchodních podmínek je ze strany Kupujícího dodržena, bylo-li před jejím koncem Prodávajícímu odesláno oznámení o odstoupení od smlouvy na adresu sídla Prodávajícího, příp. na e-mail opaskujse@gmail.com.

V případě uplatnění práva na odstoupení je Kupující povinen Prodávajícímu bezodkladně, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení, odeslat dodané Zboží spolu s dokladem o koupi zpět na adresu sídla Prodávajícího. Náklady spojené s vrácením Zboží v případě odstoupení nese Kupující.

Pokud Kupující využije svého práva na odstoupení od smlouvy v souladu s těmito Obchodními podmínkami, vrátí mu Prodávající nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy bylo Prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení, veškeré peněžní prostředky včetně nákladů na dodání Zboží, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží (bezplatný osobní odběr však do těchto variant dopravy nepatří). Prodávající však není povinen vrátit Kupujícímu přijaté peněžní prostředky do okamžiku, než mu Kupující Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že z důvodů dle § 1837 Občanského zákoníku nemůže od Kupní smlouvy odstoupit.

Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud tedy bude vrácené Zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se Zbožím poskytovány dárky, kterými se rozumí i Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu za cenu nepřesahující 1,- Kč bez DPH, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva Kupujícího odstoupit od smlouvy dle § 1829 Občanského zákoníku, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující je povinen spolu s vráceným Zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky, jinak se bude jednat na straně Kupujícího o bezdůvodné obohacení.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je Prodávající.

Kupující souhlasí s tím, že při objednání a převzetí Zboží, jakož i při registraci do Internetového obchodu je vyžadováno vyplnění údajů podle článku „Kupující objednává Zboží prostřednictvím objednávkového formuláře na Webových stránkách (dále jen „Objednávkový formulář“), ve kterém je Kupující povinen pravdivě uvést alespoň:“ těchto Obchodních podmínek, které mají povahu osobních údajů podle GDPR (dále jen „Osobní údaje“).

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl/a jmenován/a Petra Svrčková, petra.svrckova009@gmail.com (dále jen „Pověřenec“). Kupující se může obracet na Pověřence ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.

Kupující nemá povinnost Osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Osobních údajů je nezbytnou podmínkou pro uzavření a plnění Kupní smlouvy, přičemž bez poskytnutí Osobních údajů není možné Kupní smlouvu uzavřít či jí ze strany Prodávajícího plnit.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající bude Osobní údaje Kupujícího uvedené při činnostech uvedených v těchto Obchodních podmínkách po dobu uvedenou níže, shromažďovat, zpracovávat a uschovávat jako správce osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a GDPR. Prodávající je oprávněn tak činit po dobu a v rozsahu potřebném k provedení veškerých činností s uzavřením Kupní smlouvy souvisejících, zejména za účelem vyřízení objednávky Kupujícího.

V případě, že Kupující udělí souhlas Prodávajícímu ke zpracování Osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, pak právní důvodem zpracování Osobních údajů je tento souhlas a Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 3 (tří) let od udělení souhlasu, ledaže bude souhlas Kupujícím odvolán dříve, vše ostatní se uplatní jako v případě zpracovávání Osobních údajů na základě plnění smlouvy (Objednávky).

Zpracování Osobních údajů Kupujícího bude prováděno pověřenými zaměstnanci Prodávajícího, popř. Prodávající může pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, a to v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování Osobních údajů.

Příjemci Osobních údajů jsou osoby (i) podílející se na dodání Zboží a realizaci plateb ve vztahu k Objednávce, (ii) zajišťující služby provozování Internetového obchodu a další služby v souvislosti s provozováním Internetového obchodu, (iii) zajišťující marketingové služby.

Kupující má právo (i) být zapomenut (právo na vymazání Osobních údajů), to neplatí svědčí-li Prodávajícímu jiný právní důvod pro zpracovávání Osobních údajů; (ii) požadovat od Prodávajícího přístup k Osobním údajům a jejich opravu nebo aktualizaci; (iii) vznést námitku proti zpracování Osobních údajů; (iv) požadovat od Prodávajícího informace, jak je s Osobními údaji nakládáno; (v) získat své Osobní údaje ve strojově čitelném a přenositelném formátu k jejich přenosu; (vi) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud má pochybnosti o dodržování zákona o ochraně osobních údajů či GDPR Prodávajícím; (vii) požadovat po Prodávajícím omezení zpracování Osobních údajů, (viii) odvolat svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů, pokud jej udělil Prodávajícímu.

Prodávající prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Osobních údajů.

Prodávající přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména prostředky ochrany – hesla, šifrování, zálohování a kryptování.

Prodávající prohlašuje, že k Osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby, jež byly náležitě proškoleny a zavázány povinností mlčenlivosti.

Po uplynutí nezbytné doby pro uchovávání osobních údajů je Prodávající vymaže/zničí (viz článek „Kupující bere na vědomí, že Prodávající bude Osobní údaje Kupujícího uvedené při činnostech uvedených v těchto Obchodních podmínkách po dobu uvedenou níže, shromažďovat, zpracovávat a uschovávat jako správce osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a GDPR. Prodávající je oprávněn tak činit po dobu a v rozsahu potřebném k provedení veškerých činností s uzavřením Kupní smlouvy souvisejících, zejména za účelem vyřízení objednávky Kupujícího.“ Obchodních podmínek).

Prodávající si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout Objednávku Kupujícího vytvářenou z podezřelé IP adresy, např. při využití tzv. proxy serveru. V případě problémů s Objednávkou může Kupující kontaktovat Prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy Prodávajícího.

Prodávající může dále zpracovávat tzv. „cookies" soubory tak, aby usnadnil poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu „cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby Kupujícímu byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používá. Kupující má možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jeho koncového zařízení, např. pomocí funkce anonymního prohlížení internetového prohlížeče. Soubory „cookies“ bude Prodávajícím využívány za účelem personalizace obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti. Souhlas se zpracovávání „cookies“ může být kdykoliv odvolán. Podrobnosti o souborech „cookies“ naleznete zde.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Veškeré případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím z Kupní smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek budou řešeny místně příslušným obecným soudem dle práva České republiky.

V případě rozporu mezi Kupní smlouvou a těmito Obchodními podmínkami je rozhodující znění Kupní smlouvy.

V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující, který je spotřebitelem, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15, Praha 2, PSČ 120 00, e-mail: adr@coi.cz , web: adr.coi.cz. Platforma pro řešení sporů online na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Stane-li se některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, ostatní ustanovení Obchodních podmínek tím zůstávají nedotčena.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem uvedeným v jejich záhlaví. Současně tímto dnem pozbývají platnosti a účinnosti veškeré předchozí podmínky a pravidla vztahující se k nákupu Zboží prostřednictvím Internetového obchodu vydané přede dnem platnosti a účinnosti těchto Obchodních podmínek.